Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie w ramach Wszechnicy PAN, dotyczące Banków Genów Drzew. Naszymi gośćmi będą dr inż Czesław Kozioł (Leśny Bank Genów w Kostrzyca), który przedstawi temat „Znaczenie zmienności genetycznej populacji drzew leśnych
w kształtowaniu się zasad ochrony leśnych zasobów genowych, a także proponowanych    gatunków” oraz prof. dr hab. Arkadiusz Nowak  (Ogród Botaniczny PAN w Powsinie), który wygłosi wykład pt. „Raj – Czy jesteśmy gotowi zachować dla potomnych Ogród Edeński?”

Spotkanie odbędzie się 23. listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams, link do pobrania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1635415853241?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

 

banki drzew