Terapia genowa

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 17 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady z zakresu „Perspektyw terapii genowej”. Prelekcje wygłoszą: prof. dr hab Józef Dulak, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki  i Biotechnologii, temat wykładu: Komórki macierzyste: zastosowania, perspektywy, nieporozumienia oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński, Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań, temat wykładu Zastosowanie terapii genowych w okulistyce.

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQxMzEyZTQtYmQ4NS00ZmNkLTk1YTctMjYzNmI4MzdjZDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d