sztuczna int oko

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 24 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady
z zakresu „Perspektyw sztucznej inteligencji w medycynie”. Prelekcje wygłoszą prof. dr hab. Andrzej Grzybowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazutrski, Wydział Lekarski, Klinika Okulistyki, temat wykładu: Korzyści i zagrożenia wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, a szczególnie w okulistyce oraz prof. dr hab. Daoud Iskander, Politechnika  Wrocławska, temat wykładu: Aplikacje sztucznej inteligencji w okulistyce. Blask czy blichtr?

 

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1667379049050?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d