Dnia 23 marca 2017 r. decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk została ustanowiona Nagroda Naukowa Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Nagroda jest przyznawana na wniosek Prezesa Oddziału za wybitne osiągnięcia naukowe pracownikom ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia.

Ustanowienie nagrody ma na celu:

  1. promowanie wybitnych prac naukowych;
  2. wyróżnienie reprezentantów środowisk naukowych województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których dorobek ma istotne zastosowanie dla gospodarki i kultury;
  3. upowszechnianie wiedzy o ośrodkach naukowych w regionie i promowanie osiągnięć nauki w regionie;
  4. wspieranie kariery naukowej młodych osób;
  5. poszerzanie świadomości jednostek administracji i gospodarki o wynikach badań naukowców zamieszkujących obszar Warmii, Mazur i Podlasia.