INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI

ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE I W BIAŁYMSTOKU

      W dniu 18 września br. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie połączona z konferencją  „Nauka w północno-wschodniej Polsce”.

      Po powitaniu wszystkich zebranych przez prof. M. Piskułę, głos zabrał współgospodarz uroczystości - Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, który z dumą i zadowoleniem podkreślił znaczenie powołania Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku dla obu miast i regionów. Prezydent miasta przywołał bogatą historię i zasługi byłych rektorów uczelni olsztyńskich, które stanowiły bazę dla UWM. Zauważył, że  powołanie Oddziału  to także zasługa wielu osób, których działania, marzenia i plany się spełniły. Dodał, że miasto chce uczestniczyć w szansie jaką daje współpraca z nauką, bo bez współpracy trudno mówić o sukcesach. Kiedy zapoznaliśmy się z wizją rozwoju Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, przedstawioną przez prof. M. Piskułę, dyrektora placówki, wsparliśmy tę ideę przekazując na bardzo korzystnych warunkach nieruchomość na ten cel.  Tak więc wspieranie nauki to nie tylko deklaracje, ale rzeczywiste działanie z naszej strony  – zakończył wypowiedź Piotr Grzymowicz.    

     Powołanie Oddziału to podkreślenie, że w opinii akademików miasto i region zasługują na to – wyjaśnił  prof.  Jerzy Duszyński, prezes PAN. To świadectwo, że środowisko naukowe i akademickie regionu ma potencjał zauważalny i doceniany przez szerokie gremium naukowe. Przed Oddziałem stoją ważne zadania maksymalnego wykorzystania  funduszy europejskich i regionalnych.  Prezes PAN podkreślił zasługi środowiska naukowego obu regionów w powołaniu Oddziału, skromnego na początek, ale   skupionego na działaniach merytorycznych. Złożył gratulacje kierownictwu Oddziału,  życząc  efektywnego rozwoju.

     Prof. M. Piskuła, prezes inaugurującego działalność Oddziału PAN, w krótkim wystąpieniu podkreślił sprzyjające narodzinom  Oddziału fakty – imponujący rozwój i osiągnięcia instytucji naukowych na Warmii i Mazurach oraz
Podlasiu, zaistnienie 8 członków PAN w tym regionie, deklaracja pracy na rzecz Oddziału przez kolegów pracujących w Warszawie.  Przypomniał, że inicjatorami utworzenia Oddziału byli: prof. A. Zięcik,  prof. T. Krzymowski,  prof. R. Górecki i prof. M. Konarzewski. Ogromne znaczenie miało poparcie władz państwowych oraz  samorządowych obu województw i miast a także rektorów szkół wyższych. To wszystko zaowocowało powołaniem Oddziału, który funkcjonuje już od połowy maja br. 

     Podczas uroczystości głos zabrali także: M. Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski; G. M. Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; prof. R. Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; prof. T. Krzymowski, b. rektor Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, b. dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności  PAN w Olsztynie;  prof. W. Żebrowski, prorektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego; prof. L. Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej; prof. J. Szudy, z Oddziału PAN w Gdańsku, reprezentujący także Wydział Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. C. Sławiński, dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

     Po inauguracji działalności Oddziału rozpoczęła się konferencja naukowa. Wykład na temat dziedzictwa nauki na Warmii i Mazurach wygłosił prof. S. Achremczyk. Powołując się na słowa C. K. Norwida „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” historyk przywołał wielkie postaci związane z Prusami Wschodnimi: M. Kopernika, M. Kromera, J. Dantyszka, S. Hozjusza, A. Ch. Załuskiego, I. Kanta, W. Kętrzyńskiego,  noblistów pochodzących z Prus – E. Behringa, F. Lipmanna, w. Wiena i O. Walacha. Prof. S. Achremczyk przypomniał  dawne uczelnie w Braniewie i Królewcu  oraz początki szkolnictwa wyższego po wojnie i pierwszy Instytut w Olsztynie (Instytut Mazurski). Prof. A. Zięcik przedstawił jednostki  Polskiej Akademii Nauk funkcjonujące w regionie objętym działalnością  nowo powołanego Oddziału a także biogramy członków PAN związanych z Warmią i Mazurami oraz Podlasiem, w tym nieżyjących: prof. S. Poznańskiego, prof. W. Niewiadomskiego, prof. W. Barana, prof. J. Nowickiego. Prezentacje charakteryzujące potencjał badawczy środowisk naukowych Olsztyna i Białegostoku przedstawili rektorzy i prorektorzy uczelni – prof. R. Górecki potencjał środowiska olsztyńskiego  w zakresie nauk o życiu; prof. G. Łaska – możliwości dydaktyczne i potencjał badawczy Politechniki Białostockiej, prof. A. Chabowski – możliwości dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prof. R. Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, zaprezentował  osiągnięcia placówki i   tematykę badawczą. Prof. M. Konarzewski przedstawił Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku,  a prof. S. Wołczyński funkcjonujące w tym mieście  2 zakłady Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie – Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych i Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka. Konferencję zakończył wykład dr hab. K. Zuba z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży na temat wpływu klimatu i człowieka na populacje małych ssaków w północno-wschodniej Polsce.

Dzień wcześniej – 17 września br. odbyła się sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, w której uczestniczyli także akademicy spoza Olsztyna: prof. W. Rużyłło, prof. R. Zabielski i prof. M. Żurkowski. Oprócz członków Oddziału sesję zaszczycili Goście – prof. A. Welfe, prezes Oddziału PAN w Łodzi, prof. W. Maksymowicz, prezes Olsztyńskiego Forum Nauki, prof. J. Jaroszewski, prorektor UWM, prof. S. Achremczyk, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych  im. W. Kętrzyńskiego, dr G. Dietrich, dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza    oraz liderzy przyszłych komisji przy Oddziale – prof. G. Białuński, prof. J. Borkowski i prof. D. Skarżyński.