White Gold Elegant Merry Christmas and Happy New Year Greetings Card

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 30 listopada 2022 roku podczas 23. sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, zostały wybrane nowe organy Oddziału na kadencję 2023 – 2026:

Prezes Oddziału: 

Prof. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN

Wiceprezesi Oddziału: 

Prof. Jan Jankowski, czł. koresp. PAN,

Prof. Adam Zięcik, czł. rzecz. PAN;

Członkowie Prezydium:

Prof. Włodzimierz Bednarski, czł. koresp. PAN,

Prof. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN,

Prof. Jan Jankowski, czł. koresp. PAN,

Prof. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN,

Prof. Irina Kowalska, czł. koresp. PAN,

Prof. Adam Zięcik, czł. rzecz. PAN. 


Szanowni Państwo, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Adam Zięcik, prof. dr hab. Jan Kotwica, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

Decyzją Kapituły, na mocy Uchwały Prezydium Oddziału, przyznano trzy Nagrody i jedno wyróżnienie w VI Edycji naboru wniosków.

  • w kategorii nauki społeczne i humanistyczne:

Prof. dr hab. Jarosław Mariusz  Ławski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
w Białymstoku, za Przedstawienie nowej interpretacji utworów Juliusza Słowackiego
i zaproponowanie nowej metodologii badań nad wyobraźnią poetycką.

  • w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

Dr hab. Agnieszka Wacławik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie, za Wykazanie molekularnych interakcji między sygnałem zarodkowym i jego mediatorami
a układem rodnym we wczesnej ciąży na modelu świni.

  • w kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi:

Prof. dr hab. Tomasz Brzeziński, Wydział Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku, za cykl prac dotyczących „Badania struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i klamerek”.

Przychylając się do rekomendacji Kapituły Nagrody Prezydium Oddziału postanawia przyznać również wyróżnienie, które otrzymuje:

  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt

i Badań Żywności PAN w Olsztynie za Wykazanie roli czynnika transkrypcyjnego FOXn1
i wyjaśnienie  mechanizmu jego działania w regeneracji urazów skórnych


sztuczna int oko

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 24 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady
z zakresu „Perspektyw sztucznej inteligencji w medycynie”. Prelekcje wygłoszą prof. dr hab. Andrzej Grzybowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazutrski, Wydział Lekarski, Klinika Okulistyki, temat wykładu: Korzyści i zagrożenia wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, a szczególnie w okulistyce oraz prof. dr hab. Daoud Iskander, Politechnika  Wrocławska, temat wykładu: Aplikacje sztucznej inteligencji w okulistyce. Blask czy blichtr?

 

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1667379049050?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

 


Wszechnica cukrzyca

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 22 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady z zakresu „Wyzwań w leczeniu otyłości i cukrzycy typu 2”. Prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, temat wykładu: Dlaczego leczenie otyłości jest ważne
w terapii cukrzycy typu 2?
oraz prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, temat wykładu: Nowe możliwości leczenia otyłości i cukrzycy typu 2.

 

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1667378979466?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d