70 lat.jpg

 

11. maja 2022 roku w siedzibie Oddziału, przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie odbyła się hybrydowa 19. sesja Zgromadzenia Członków Oddziału (część członków uczestniczyła w obradach osobiście, a część za pomocą platformy internetowej Teams). Zgromadzenie zainicjowała prelekcja prof. Romualda Zabielskiego nt. 70-lecia Polskiej Akademii Nauk, która dotyczyła nie tylko historii Akademii, ale także jej perspektyw na dalsze lata. Następnie prof. Irina Kowalska, nowa członkini Oddziału,  zaprezentowała swoje najważniejsze kierunki badawcze. Pani Profesor jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB, gdzie pełni funkcję kierownika. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Głównym kierunkiem pracy naukowej Pani Profesor jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. W dalszej kolejności, Prezes Andrzej Ciereszko omówił sprawy bieżące dotyczące działalności Oddziału – między innymi wymienił realizowane w tym roku zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej (6 konferencji, 4 wydarzenia upowszechniające naukę i 1 wydawnictwo). Następnie głos zabrał prof. Włodzimierz Bednarski, który wstępnie omówił problematykę i prelegentów tegorocznej Wszechnicy PAN i zwrócił się z prośbą do członków Oddziału o wsparcie w formułowaniu tematów. Podczas sesji odbyło się także głosowanie nad uchyleniem Regulaminu przeprowadzania wyborów w komisjach naukowych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Regulaminu działalności komisji naukowych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. W drodze głosowania uchwalono również nowy Regulamin działalności komisji naukowych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

 


Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór wniosków do VI Edycji Nagrody Naukowej Oddziału. Dokumenty można składać osobiście, drogą mailową i pocztową, Termin upływa 30 czerwca br. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "Nagroda Naukowa Oddziału". 

Nagroda foto


SOLIDARNI Z UKRAINĄ

FLAGA UKRAINY FLAGA UKRAINA 112x70 cm producent

 


Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zawiadomić, że Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie ma nową członkinię, jest nią prof. dr hab. Irina Kowalska. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, aktualnie członkini Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB, gdzie pełni funkcję kierownika. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

Głównym kierunkiem pracy naukowej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Jest autorem/współautorem ponad 130 prac naukowych (IF-352; pkt. MEiN – 4506; indeks Hirsha-28 wg WoS CC). Była kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych finansowanych centralnie. Za osiągnięcia naukowe była 8-krotnie nagradzana zespołową nagrodą Ministra Zdrowia, otrzymała również nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz wielokrotnie nagrody zespołowe Jego Magnificencji Rektora UMB. W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Erasmus+, w ramach którego studenci wszystkich kierunków studiów UMB mogą realizować część programu studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana, a następnie (2012-2016, 2016-2020) funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2020 roku została ponownie powołana do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kolejną kadencję.

Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia. W latach 2015-2019 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Nagród; jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2019-2023 (jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego), oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W latach 2016-2018 była członkiem Komisji Nauk o Życiu PAN, Oddział w  Olsztynie i w Białymstoku.

Prof. dr hab. Irina Kowalska bierze czynny udział w kształceniu kolejnych pokoleń lekarzy. Jest kierownikiem specjalizacji lekarzy kształcących się w dziedzinie chorób wewnętrznych,  endokrynologii i diabetologii. Jest przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w dziedzinie chorób wewnętrznych dla lekarzy oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez CEM w dziedzinie diabetologii. W roku 2019, decyzją Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, została powołana na przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji z diabetologii. W 2020 roku została odznaczona  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pani Kowalska

 


Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło poinformować, że prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, członek Prezydium Oddziału, otrzymał w grudniu br. tytuł członka rzeczywistego PAN. Prof. Bednarski jest absolwentem Wydziału Mleczarskiego i Technologii Żywności WSR w Olsztynie (1966), profesorem nauk technicznych (od 1987 roku), dr h.c. UP we Wrocławiu (od 2009r). Jest inicjatorem i współtwórcą olsztyńskiej szkoły naukowej w obszarze biotechnologii żywności i biotechnologii przemysłowej Jest autorem/współautorem: ponad 500 publikacji naukowych, w tym 178 prac oryginalnych w większości opublikowanych w renomowanych czasopismach o obiegu międzynarodowym, 9 monografii, 8 podręczników akademickich, 2 książek, 23 patentów, 18 technologii wdrożonych głównie w przemyśle spożywczym. Jest promotorem 18 rozpraw doktorskich, 155 prac magisterskich i 45 prac inżynierskich. Najważniejsze osiągnięcia naukowe dotyczą: optymalizacji warunków biosyntezy białek, lipidów, związków smakowo-zapachowych oraz biosurfaktantów; otrzymywania i charakterystyki właściwości preparatów enzymatycznych oraz ich zastosowania w modyfikacji białek, sacharydów (głównie laktozy) i lipidów; zastosowania metod biotechnologicznych w zagospodarowaniu produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Profesor W. Bednarski współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Dotyczy ona działalności naukowo badawczej i organizacji konferencji i sympozjów naukowych. Zakres zaangażowania w działalności zawodowej jest szeroki i dotyczy: w UWM (dawniej ART) w Olsztynie: Prodziekan Wydz. Technologii Żywności (1981-84), Prorektor (1984-87), Dziekan Wydz. Technologii Żywności (1990-96), Kierownik Katedry Biotechnologii Żywności (1998-2013). Członkostwa: Komitet Nauk o Żywności PAN (członek od 1986, 2003-12 - przewodniczący); Komitet Biotechnologii PAN (członek od 1990); Centralna Komisja ds. Tytułu i Stopni Naukowych (1998-2010); Rada Naukowa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego w Warszawie (członek od 1987, 2003-12 - przewodniczący); Rada Naukowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (członek od 1993, 2010-14 - przewodniczący); Rada Naukowa przy Polskiej Federacji Producentów Żywności (od 2008); Rada Naukowa Instytutu Innowacji Przemysłu. Mleczarskiego w Mrągowie (od 2014); Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (2011-14). Od kilku lat profesor W. Bednarski jest zaangażowany w pracy Prezydium Oddziału PAN w Olsztynie .Jest współautorem zakresu działalności Wszechnicy PAN w Olsztynie oraz odpowiedzialny za dobór problematyki wykładów i prelegentów.

prof. Bednarski