chleb wiki

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach WSZECHNICY PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 28 listopada o godz. 13.00 na platformie Teams odbędą się wykłady pod wspólną nazwą „Dwugłos o produkcji pieczywa i jego wartości żywieniowej”. Prof. dr hab. inż. Katarzyna M. Majewska (Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłosi prelekcję na temat „Produkcja pieczywa – tradycja i nowoczesność”, a dr inż. Krzysztof Dziedzic (Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Pracownia Chemii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) przedstawi wykład pt. „Chleb marzeń – wczoraj, dzisiaj, jutro”. Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1697540445618?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

Spotkanie poprowadzi dr hab. Adam Jurgoński, prof. IRZBŻ PAN (Zakład Biologicznych Funkcji Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), członek Komisji Nauk o Życiu, sekcja Nauk o Żywności i Żywieniu.

 


słuch

Serdecznie zapraszamy na kolejne wykłady w ramach Wszechnicy PAN - Dwugłos o postępie w leczeniu zaburzeń słuchu. Prelegentami będą Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie), który wygłosi wykład pt.„Współczesne możliwości leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu” oraz Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek (Instytut Fizjologii i Patologii słuchu w Warszawie), który zaprezentuje temat: „Współczesne możliwości wczesnego wykrywania i diagnostyki zaburzeń słuchu”. Spotkanie odbędzie sie na platformie Teams, we wtorek 21 listoipada o godz. 13.00, link do spotkania:
 
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Nina Smolińska, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 
 

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji międzynarodowej konferencji "Towards Comprehensive Population Studies II", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2023 roku w Białymstoku.

Konferencja będzie niezwykłą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i odkryciami w dziedzinie badań populacyjnych, a także do dyskusji o przyszłości tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa szczególnie społeczność skupioną wokół Komisji Nauk o Życiu Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku - współorganizatora wydarzenia.

Zachęcamy  do aktywnego udziału w konferencji, gdyż jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów naukowych z innymi ekspertami z Polski i Europy oraz generowania pomysłów na wykorzystanie danych zbieranych w różnych kohortach.

Bezpłatna rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową konferencji:https://conference.bialystok.plus. Na stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące programu, prelegentów oraz procedury rejestracji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym inspirującym wydarzeniu naukowym i dołączenia do rozmów, które kształtują przyszłość badań populacyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Karol Kamiński - Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr Paweł Sowa - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


sandacz

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład z cyklu Wszechnica PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. Odbędzie się on na platformie Teams 14 listopada o godz. 13.00 pod linkiem: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFjMGYwNGItZjRjOC00ZDkyLTk1MGMtZjFiZGYxOTM2ZjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

Spotkanie nosi tytuł "Dwugłos o biologii i hodowli sandacza z perspektywy XXI wieku". Pierwszym prelegentem będzie dr Andrzej Kapusta (Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie), który przedstawi temat „Sandacz – ekologia i gospodarowanie”. Dr Andrzej Kapusta jest doktorem nauk rolniczych, dyscyplina: rybactwo, zatrudniony jest w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Zainteresowania badawcze Dr. Andrzeja Kapusty koncentrują się wokół ochrony ichtiofauny, obcych gatunków ryb, ichtiofauny jezior lobeliowych, wpływu antropogenicznych przekształceń ekosystemów wodnych na zespoły ryb, wykorzystania telemetrii w badaniach ekologii i ochrony ryb, ekologii juwenilnych stadiów ryb oraz relacji troficznych w litoralu płytkich jezior. W latach 2011-2015 opracował alternatywne metody zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych (Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”). W latach 2010-2015 brał udział w projekcie pilotażowym w zakresie doskonalenia chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień (Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”). W latach 2007-2009 był wykonawcą programu innowacyjnego w zakresie badań nad restytucją jesiotra bałtyckiego i demonstracji uzyskanych wyników (Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”). W latach 2004-2007 wykonywał projekt „Warunki występowania i możliwości rozprzestrzeniania się w systemie podgrzanych jezior okolic Konina nowego dla flory Polski inwazyjnego gatunku Vallisneria spiralis” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W latach 2003-2004 był głównym wykonawcą projektu „Wpływ zróżnicowanych warunków środowiskowych na rozmieszczenie i liczebność narybku w litoralu Jeziora Licheńskiego” (Komitet Badań Naukowych).

Drugim wykładowcą będzie dr hab. Daniel Żarski (Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), który zaprezentuje wykład pt.„Udomowienie sandacza – sposób na efektywną hodowlę pożądanej ryby”. Dr hab. Daniel Żarski od blisko 15 lat zajmuje się naukowymi podstawami rozrodu oraz hodowli ryb okoniowatych, w tym sandacza. Jego osiągnięcia obejmują nie tylko znaczące w tym obszarze publikacje naukowe, ale również intensywne prace wdrożeniowe w ośrodkach hodowlanych w całej Europie, szkolenia dla praktyków jak również akcje popularyzujące. Od 3 lat jest również trenerem w szkoleniach organizowanych w ramach Europejskiej sieci EIT Food - szkoły letniej dla przyszłych przedsiębiorców w obszarze akwakultury INSPIRE. Jego osiągnięcia i rozpoznawalność na arenie międzynarodowej umożliwiły mu wejście do zarządu European Aquaculture Society, największego Europejskiego stowarzyszenia wspierającego oraz promującego zarówno badania naukowe w obszarze akwakultury, jak i stanowiącego platformę komunikacji pomiędzy nauką oraz praktyką.

Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ PAN (Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), przewodniczący Komisji Nauk o Życiu.


Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 5 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym Komisji został dr inż. Andrzej Kapusta (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza), Wiceprzewodniczącym dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). W skład Prezydium Komisji wszedł również prof. dr hab. Andrzej Górniak (Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku), a funkcję Sekretarza Komisji otrzymał ponownie dr hab. Dariusz Kubiak, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).