Stanowisko Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi w sprawie ochrony wilka

wilki 1 str

 

wilki 2 str

 

 

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty – 3/4  etatu

w Oddziale w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

 • Miejsce pracy: PAN Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą
  w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, Olsztyn
 • Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2021 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (w tym
  3-miesięczny okres próbny) z możliwością przedłużenia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • koordynowanie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Oddziału;
 • samodzielność w opracowaniu i obiegu dokumentów urzędowych oraz ich archiwizacji;
 • współpraca z Kancelarią PAN we wszystkich sprawach dotyczących wypełniania zadań statutowych Akademii na terenie działalności Oddziału;
 • sprawne i terminowe realizowanie wszelkich spraw  związanych 
  ze współpracą ze środowiskiem naukowym regionu, towarzystwami
  i stowarzyszeniami naukowymi w regionie, z organizacjami społecznymi, organami władzy i  administracji państwowej oraz samorządowej,
  z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi;
 • organizacja konferencji, posiedzeń naukowych oraz wydarzeń popularyzujących naukę;
 • przygotowywanie wniosków w sprawie przyznania środków budżetowych i prowadzenie ich rozliczeń w systemie ERP;
 • koordynowanie przygotowania publikacji zwartych i periodycznych Oddziału;
 • upowszechnianie informacji o Oddziale oraz obsługa strony internetowej.

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • biegła obsługa programów komputerowych z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams) oraz aplikacji do obsługi stron internetowych;
 • dobre planowanie pracy własnej;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych;
 • kreatywność we współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny i życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAN Oddział w Olsztynie
i w Białymstoku oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie
 moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty”.

Zgłoszenia z klauzulą w terminie do 15 marca 2021 r. należy złożyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź na adres:

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku

z siedzibą w Olsztynie

ul. Partyzantów 87

10-402 Olsztyn

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, które na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.05.2021 roku.

Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: Akademia);
 • administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • podanie danych o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 • przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie.
  Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Akademii;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
  do 31.05.2021 r.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
  z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Akademię.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem?”Jego inicjatorami i koordynatorami są: prof. dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr. hab. Anna Giza, prof. dr hab. Jerzy Hausner i dr Łukasz Stankiewicz.

Zaplanowane zostały cztery pierwsze spotkania seminarium:

 • 25. 02. 2021 „Jak zmieniano uniwersytet: niechciane skutki regulacji”, głos wprowadzający prof. dr hab. Anna Giza
 • 25. 03. 2021 „Kto odpowiada za uniwersytet?”, głos wprowadzający dr Łukasz Stankiewicz
 • 22. 04. 2021 „Turkusowy uniwersytet”, głos wprowadzający prof. dr hab. Andrzej Blikle
 • 27. 05. 2021 „Idea uniwersytetu czy Uniwersytet-Idea”, głos wprowadzający prof. dr hab. Jerzy Hausner

Te cztery spotkania będą się odbywać o godz. 17.00 i w trybie zdalnym.

Aby zarejestrować się na wydarzenie prosimy o wypełnienie FORMULARZA

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem pt. „Modernizując uczelnie. Polskie szkoły wyższe po roku 1989” aut. Prof. Anny Gizy-Poleszczuk, który stanowi punkt odniesienia do pierwszej dyskusji POBIERZ

Więcej informacji na stronie: https://oees.pl/uniwersytet/

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Okładka PK

 

Szanowni Państwo, informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku wydało ciekawy album pt. „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”, którego autorami są prof. Marek Konarzewski z Wydziału Biologii UwB oraz dr Janusz Kupryjanowicz z Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego. Pozycja zawiera ponad 300 unikatowych zdjęć, które ukazują puszczę z jej niezwykłą roślinnością i mieszkańcami. Wybrane fragmenty albumu można zobaczyć już teraz na stronie  albumpk.uwb.edu.pl

 

 

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że do grona członków komisji naukowych Oddziału dołączyło pięciu znakomitych naukowców:

Komisja Nauk o Życiu: Pani dr Joanna Bukowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie; Pan dr Adam Jurgoński, prof. IRiBŻ, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Komisja Nauk Humanistycznych: Pani dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Pan dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi: Pan dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Powołanym członkom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy w Komisjach.